Contractes de subministraments

En aquesta secció pot consultar informació detallada dels contractes d'obres formalitzats en dates posteriors a 10 de desembre de 2014, data d'entrada en vigor de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Poden consultar les Instruccions Internes de Contractació de Gestaigua.

CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT MATERIAL HIDRÀULIC CABALÍMETRE DN 30 PER LA MÀQUINA DE NETEJAR CARRERS

Exercici

Exercici: 2022

Entitat

 • CIF Entidad: B-66145772
 • Nom Entitat: Gestaigua, Gestió d'Aigua de Calella SL

Adjudicatari

 • CIF Adjudicatario: B64158108
 • Nom Adjudicatari: FIREMEG.DIS, SL

Datos generales

 • Tipus de contracte: MENOR SUBMINISTRAMENT
 • Tipus de Procediment: Negociat
 • Tramitació: Ordinària
 • Clau d'Expedient: SUBM2022-038
 • Denominació del Contracte: CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT MATERIAL HIDRÀULIC CABALÍMETRE DN 30 PER LA MÀQUINA DE NETEJAR CARRERS
 • Import d'Adjudicació:
  387,08
 • Plaç d'execució: 1 Setmana

Dates Adjudicació

 • Data d'adjudicació: 15/02/2022

Organ de Contractació

Representants: Gerent

Més informació

Informació addicional: www.gestaigua.cat

enrere